بیمه بدنه – سرنشین و شخص ثالث

ما فکر آسودگی خیال شما را هم کرده ایم.

بیمه ویلچر

یمه خسارت و شخص ثالث ویلچر

به همت تیم ما برای اولین بار در تاریخ بیمه گذاری در کشور با همکاری بیمه رازی برای آسودگی خیال توانیاب های عزیز و خانواده هایشان اقدام به طراحی پوشش بیمه برای سرنشین، بدنه ویلچر و شخص ثالث نموده ایم.

خرید ویلچر برقی

از BE-POWERDYNAMICS بیشتر بدانید

درباره BE-POWER DYNAMICS بیشتر بدانید

رفتن به صفحه درباره ما